National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6469/11641
造访人次 : 16974654      在线人数 : 232
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目51-75 / 225. (共9页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chung, Jian-An [2/2]
Chung, Pei-Shou [1/1]
Dawes, J. H. P. [1/1]
Deng, Y. [1/1]
Deng, Yuefan [3/3]
Ding, Yan-Heng [6/6]
Du, B. S. [1/1]
Du, Bau-Sen [2/2]
Du Wei-Shih [1/1]
Ei, Shin-Ichiro [2/2]
Fann, C. S. J. [2/2]
Fann, Cathy S. J. [1/1]
G. Kassay [2/2]
G. Still [1/1]
H. C. Lai [2/4]
H. I. Chen [1/1]
H.J.Shie [1/1]
H.L.Chen [1/1]
H.W. Hsu [1/1]
Ho, Hwai-Chung [3/3]
Hsiau, Shoou-Ren [10/10]
Hsu, H. C. [0/1]
Hsu, Pi-Shan [1/1]
Hsu, Yun-Ying [2/2]
Hsuan-Wen Su [1/1]
显示项目51-75 / 225. (共9页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈