National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25646466      在线人数 : 306
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目301-325 / 1010. (共41页)
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Huang, Yung-Sheng [2/2]
Huey-Por Chang [1/2]
Hung, W. C. [1/1]
Hung, Wen-Chin [1/1]
Hung, Wen-Ching [1/1]
Hwang, Hone-Ene [1/1]
Hwang, Shug-June [2/2]
Isogami, S. [9/9]
Isogami, Shinji [3/3]
Itin, A. P. [1/1]
Ito, W. [1/1]
J. A. Carlisle [1/1]
J. H. Underwood [1/1]
J. R. Thompson [1/1]
James F. Shackelford [1/1]
Jang-Long Lin [1/2]
Jaswal, S. S. [1/1]
Jauyn Grace Lin [1/1]
Jeng, Kai-Yi [2/2]
Jeng, S. Y. [1/1]
Jhang, Chuan-Sheng [4/4]
Jhang, M. C. [1/1]
Jia, J. J. [1/1]
Jian, S. R. [2/2]
Jiang, Jheng-Yan [1/1]
显示项目301-325 / 1010. (共41页)
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈