National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相關文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24732052      線上人數 : 49
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

類別瀏覽

正在載入社群分類, 請稍候....

年代瀏覽

正在載入年代分類, 請稍候....

"Chen, Chung-Jung"的相關文件 

回到依作者瀏覽
依題名排序 依日期排序

顯示 2 項.

類別日期題名作者
[電子工程學系] 會議論文 2012-03 Balanced UWB BPF design using slotline resonator Chen, Chung-Jung; Lee, Ching-Her; Hsu, Chung-I G.; Chang, Jhih-Hong
[電子工程學系] 會議論文 2010-12 Wideband Balanced BPF Design for MB-OFDM Applications Chen, Chung-jung; Wang, Siang-Wei; Lee, Ching-Her; Hsu, Chung-I G.; Chen, Hsun-Hsiang

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋