National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相關文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24736667      線上人數 : 56
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

類別瀏覽

正在載入社群分類, 請稍候....

年代瀏覽

正在載入年代分類, 請稍候....

"Chen, Wen-Ling"的相關文件 

回到依作者瀏覽
依題名排序 依日期排序

顯示 2 項.

類別日期題名作者
[化學系] 期刊論文 2007-01 1,1'-Bis(4-fluorobenzyl)-3,3'-ethylenediimidazolium Dichloride Monohydrate Lee, Hon Man; Chen, Chih-Yuen; Chen, Wen-Ling; Lin, Hung-Ching
[化學系] 期刊論文 2004-06 Palladium Complexes with Ethylene-bridged bis(N-heterocyclic carbene) for C-C coupling Reactions Lee, Hon Man; Lu, Chi-Ying; Chen, Chih-Yuan; Chen, Wen-Ling; Lin, Hung-Ching; Chiu, Pei-Ling; Cheng, Pi-Yun

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋