National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24738977      在线人数 : 49
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"Chen, Yet-Min"的相关文件  

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示 2 项.

类别日期题名作者
[光電科技研究所] 會議論文 2006 Analytical and T-CAD Modeling of Pentacene Thin-Film Transistors Chen, Yet-Min; Chen, Yu-Sheng; Huang, Jian-Jang; Lee, Jiun-Haw; Wang, Yu-Wu; Wang, Yi-Kai
[光電科技研究所] 會議論文 2006 Bias-Dependent Charge Accumulation in Pentacene-based Thin-Film Transistors Lin, Chi-Feng; Chuang, Kai-Hsiang; Chen, Yet-Min; Lee, Jiun-Haw; Huang, Jian-Jang; Wang, Yu-Wu

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈