National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28540618      在线人数 : 813
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"Cheng, Hsiang-Yun"的相关文件  

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示 1 项.

类别日期题名作者
[光電科技研究所] 會議論文 2003-12 Active-Matrix CNT FED Driven by LTPS-TFT Wang, Yu-Wu; Huang, Chun-Yao; Tseng, Huai-Yun; Cheng, Chen-Ming; Chao, Ching-Shiun; Lin, Wei-Yi; Cheng, Hsiang-Yun; Lee, Chun-Tao; Chang, Chung-Yi; Chang, Yu-Yang; Ho, Jia-Chong; Hsiao, Ming-Chun; Chen, Cheng-Chung; Wu, Yong-Fu; Lee, Cheng-Chung

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈