National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相關文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 23814667      線上人數 : 87
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

類別瀏覽

正在載入社群分類, 請稍候....

年代瀏覽

正在載入年代分類, 請稍候....

"Chir, Jiun-Ly"的相關文件 

回到依作者瀏覽
依題名排序 依日期排序

顯示 2 項.

類別日期題名作者
[化學系] 期刊論文 2011-05 A Sugar-aza-crown Ether-based Fluorescent Sensor for Cu2+ and Hg2+ Ions Hsieh, Yu-Chi; Chir, Jiun-Ly; Yang, Shih-Tse; Chen, Shau-Jiun; Hu, Ching-Han; Wu, An-Tai
[化學系] 期刊論文 2010-05 A Water-soluble Ribosyl-based Fluorescent Sensor for Hg2+ and Cu2+ Ions Chen, Yi-Bin; Wang, Yan-Jhang; Lin, Yi-Jen; Hu, Ching-Han; Chen, Shau-Jiun; Chir, Jiun-Ly; Wu, An-Tai

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋