National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24488745      在线人数 : 62
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"Chiu, P. L."的相关文件  

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示 4 项.

类别日期题名作者
[化學系] 期刊論文 2005 1-(6-bromopyridin-2-yl)-3-methyl-3H-imidzol-1-im Bromide Cheng, Pi-Yun; Zeng, J. Y.; Chiu, P. L.; Lee, H. M.
[化學系] 期刊論文 2004-06 Palladium Complexes with Ethylene-bridged Bis(N-Heterocyclic Carbene) for C-C Coupling Reactions Lee, H. M.; Lu, C. Y.; Chen, C. Y.; Chen, W. L.; Lin, H. C.; Chiu, P. L.; Cheng, Pi-Yun
[化學系] 期刊論文 2005-01 Synthesis and Structural Characterization of Metal Complexes Based on Pyrazole/Imidazolium Chlorides Lee, H. M.; Chiu, P. L.; Hu, Ching-Han; Lai, C. L.; Chou, Y. C.
[化學系] 期刊論文 2005 Transition Metal Complexes of Chelating N-heterocyclic Carbene Ligands Lee, Hon Man; Zeng, J. Y.; Chiu, P. L.; Lee, C. C.; Chen, C. Y.; Liao, C. Y.; Hsieh, M. H.; Cheng, P. Y.

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈