National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24921943      在线人数 : 121
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"Hsu, F. H."的相关文件  

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示 3 项.

类别日期题名作者
[物理學系] 期刊論文 2005-01 Magnetothermopower and Magnetoresistivity of RuSr2Gd1-xLaxCu2O8 (x = 0, 0.1) Liu, Chia-Jyi; Sheu, C. S.; Wu, T. W.; Huang, L. C.; Hsu, F. H.; Yang, H. D.; Williams, G. V. M.; Liu, Chia-Jung C.
[物理學系] 會議論文 2002 Magnetothermopower, Magnetoresistivity, and Heat Capacity of RuSr2Gd2-xCexCu2O10+δ (x = 0.6,1) and RuSr2Gd1-xLaxCu2O8 (x=0, 0.1) Liu, Chia-Jyi; Wu, T. W.; Hsu, F. H.; Yang, H. D.; Williams, G. V. M.
[物理學系] 期刊論文 2001-10 Order Parameter of MgB2: A Fully Gapped Superconductor Yang, H. D.; Lin, J. Y.; Li, H. H.; Hsu, F. H.; Liu, Chia-Jyi; Li, S. C.; Yu, R. C.; Jin, C. Q.

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈