National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 20146426      在线人数 : 208
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"Huang, Ying-Wen"的相关文件  

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示 2 项.

类别日期题名作者
[物理學系] 期刊論文 1999-12 Magnetization Reversal in Patterned Permalloy Single Domain Elements Wu, Jong-Ching; Huang, Ying-Wen; Huang, Hong-Wen; Wu, Te-Ho
[物理學系] 期刊論文 1999-03 Magnetic Domain Pinning in Lithographically Patterned Amorphous Magnetic Layer Wu, Jong-Ching; Huang, Ying-Wen; Chen, Bing-Mau; Wu, Te-Ho; Shieh, Han-Ping D.

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈