National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24505665      在线人数 : 67
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"Hung, W. C."的相关文件  

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示 2 项.

类别日期题名作者
[物理學系] 期刊論文 2005-06 Preparation, Phase Stability and Characterization of Superconductive Cobalt Oxyhydrates Liu, Chia-Jyi; Liao, C. Y.; Huang, L. C.; Su, C. H.; Hung, W. C.; Neeleshwar, S.; Chen, Y. Y.; Liu, Charlie Chia-jung
[物理學系] 會議論文 2004-07 Preparation, Phase Stability and Characterization of NaxCoO2�yH2O Liu, Chia-Jyi; Liao, C. Y.; Huang, L. C.; Su, C. H.; Hung, W. C.; Neeleshwar, S.; Chen, Y. Y.

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈