National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 29902905      在线人数 : 162
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"KAO, W. F."的相关文件  

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示 3 项.

类别日期题名作者
[物理學系] 期刊論文 1998 On Metric Dependence of Vilkovisky-DeWitt Effective Potential KAO, W. F.; Lin, Shi-Yuun
[物理學系] 期刊論文 1996-02 Induced Einstein- Kalb-Ramond Theory and the Black Hole Kao, W. F.; Dai, W. B.; Wang, Shang-Yung; Chyi, Tzuu-Kang; Lin, Shi-Yuun
[物理學系] 期刊論文 1996 Weyl Invariant Black Hole Kao, W. F.; Lin, Shi-Yuun; Chyi, Tzuu-Kang

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈