National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相關文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24736813      線上人數 : 49
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

類別瀏覽

正在載入社群分類, 請稍候....

年代瀏覽

正在載入年代分類, 請稍候....

"Lee, Chun-Tao"的相關文件 

回到依作者瀏覽
依題名排序 依日期排序

顯示 1 項.

類別日期題名作者
[光電科技研究所] 會議論文 2003-12 Active-Matrix CNT FED Driven by LTPS-TFT Wang, Yu-Wu; Huang, Chun-Yao; Tseng, Huai-Yun; Cheng, Chen-Ming; Chao, Ching-Shiun; Lin, Wei-Yi; Cheng, Hsiang-Yun; Lee, Chun-Tao; Chang, Chung-Yi; Chang, Yu-Yang; Ho, Jia-Chong; Hsiao, Ming-Chun; Chen, Cheng-Chung; Wu, Yong-Fu; Lee, Cheng-Chung

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋