National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24911371      在线人数 : 60
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"Lin, Jia-Hua"的相关文件  

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示 2 项.

类别日期题名作者
[物理學系] 期刊論文 2011-10 Fabrication of Perpendicular MgO-Based Magnetic Tunnel Junctions With TbFe/FeCo Electrodes Ye, Lin-Xiu; Lee, Ching-Ming; Lee, Jia-Mou; Lin, Jia-Hua; Liu, Jin-Zhen; Wu, Jong-Ching; Wu, Te-Ho
[物理學系] 會議論文 2011 Magnetic Peoperties of TbFe Alloys-based Perpendicular Magnetic Tunnel Junctions Lin, Jia-Hua; Lee, Ching-Ming; Lee, Jia-Mou; Ye, Lin-Xiu; Wu, Jong-Ching; Wu, Te-Ho

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈