National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 25207697      在线人数 : 60
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"Shen, C. Y."的相关文件  

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示 2 项.

类别日期题名作者
[物理學系] 期刊論文 2007 Phenomenological Equations for the Magnetic Properties of La0.7−xNdxPb0.3MnO3 Compounds Ou, C. R.; Young, S. L.; Chen, H. Z.; Kao, M. C.; Lin, C. H.; Shen, C. Y.; Horng, Lance; Lin, C. C.; Shi, J. B.
[物理學系] 期刊論文 2007-08 Synthesis Characterization of Magnetic Properties in La0.7-xLnxPb0.3MnO3 (Ln= Pr, Nd, Gd, Dy, Sm, and Y) Perovskite Compounds Kao, M. C.; Che, H. Z.; Young, S. L.; Shen, C. Y.; Horng, Lance

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈