National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24892889      在线人数 : 76
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"Wu, Ming-Ting"的相关文件  

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示 3 项.

类别日期题名作者
[電子工程學系] 期刊論文 2007-11 Design of Circularly Polarized Annular-Ring Slot Antennas Fed by a Double-Bent Microstripline Sze, Jia-Yi; Hsu, Chung-I G.; Ho, Min-Hua; Ou, Yu-He; Wu, Ming-Ting
[電子工程學系] 期刊論文 2005-07 An RHCP/LHCP Switchable Slotline-Fed Slot-Ring Antenna Ho, Min-Hua; Wu, Ming-Ting; Hsu, Chung-I G.; Sze, Jia-Yi
[電子工程學系] 會議論文 2004-08 A Switchable RHCP/LHCP Slot-Ring Antenna Ho, Min-Hua; Wu, Ming-Ting; Hsu, Chung-I G.; Sze, Jia-Yi

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈