National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相關文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24624556      線上人數 : 73
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

類別瀏覽

正在載入社群分類, 請稍候....

年代瀏覽

正在載入年代分類, 請稍候....

"Yang, Chih-Cheng"的相關文件 

回到依作者瀏覽
依題名排序 依日期排序

顯示 2 項.

類別日期題名作者
[物理學系] 期刊論文 2008 Exocytosis of a Single Bovine Adrenal Chromaffin Cell: The Electrical and Morphological Studies Tsai, Chia-Chang; Yang, Chih-Cheng; Shih, Po-Yuan; Wu, Cen-Shawn; Chen, Chii-Dong; Pan, Chien-Yuan; Chen, Yit-Tsong
[物理學系] 會議論文 2007 The Study of Magnetoelectrical Effect in Fe(30nm)/Fe3O4(3nm)/MgO(2nm)/Fe(30nm) Grown on MgO(001) Yang, Chih-Cheng; Wang, G. V.; Kuo, K. M.; Wang, C. Y.; Chern, G.; Horng, Lance; Wu, Jong-Ching

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋