National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 23780812      在线人数 : 146
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4976-5000 / 8819. (共353页)
<< < 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wu, Wei-En [0/1]
Wu, Weishen [4/4]
Wu, Wen-Chin [1/1]
Wu, Wen-Jer [3/3]
Wu, X. J. [3/8]
Wu, Y. [0/3]
Wu, Y. C. [1/1]
Wu, Y. H. [5/11]
Wu, Y. J. [0/1]
Wu, Y. L. [2/2]
Wu, Y. N. [1/1]
Wu, Y. P. [2/2]
Wu, Y. S. [0/1]
Wu, Ya-Fen [1/1]
Wu, Ya-Ling [2/2]
Wu, Yao-Hwa [0/1]
Wu, Yen-Ying [1/1]
Wu, Yi-Ying [1/1]
Wu, Yin-Hao [4/7]
Wu, Ying-Hsin [3/3]
Wu, Ying-Pin [1/1]
Wu, Yong-Fu [0/1]
Wu, Yu-Hua [0/1]
Wu Yu, Jya-Yi [1/1]
Wu, Yung-Chi [1/1]
显示项目4976-5000 / 8819. (共353页)
<< < 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈