National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 30710951      在线人数 : 372
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1226-1250 / 8837. (共354页)
<< < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chuang, Shiow-Huey [1/1]
Chuang, Tsung-Hsun [6/6]
Chuang, W. H. [0/1]
Chuang, W. L. [0/1]
Chuang, W. T. [1/1]
Chuang, Y. H. [0/2]
Chuang, Ying-Ying [1/1]
Chuang, Yu-Hui [1/1]
Chuang, Yun-Hsin [2/2]
ChuangChing-Wen [1/1]
Chue, Yu-Lun [1/1]
Chueh, Chun-Mei [1/1]
Chueh, Ling-Huey [1/1]
Chueh, Yu-Lun [1/1]
Chuen, C. M. [1/1]
Chuian-Fu KEN [1/2]
Chumly, Phillip H. [1/1]
Chun-Hung Hu [1/1]
Chunag, Nien-Tsu [1/1]
Chung-
Chih Chen
[0/1]
Chung, Anyi [4/12]
Chung, C. [1/1]
Chung, Chen-Wei [0/1]
Chung, Chia-Wei [1/1]
Chung-Chih Chen [1/1]
显示项目1226-1250 / 8837. (共354页)
<< < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈