National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24494686      線上人數 : 51
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目2151-2175 / 8819. (共353頁)
<< < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Hung-Ta Chien [0/2]
Hung, Tsang-Kai [4/16]
Hung, Tsung-Min [1/1]
Hung, W. B. [0/1]
Hung, W. C. [1/2]
Hung, Wen-Bin [2/2]
Hung, Wen-Chin [1/5]
Hung, Wen-Ching [1/3]
Hung, Wen-Tung [0/1]
Hung, Y. L. [1/1]
Hung, Yu-Tang [2/2]
Hungming Tsai [0/1]
Hus, I. H. [0/1]
Hwang, Bih-Chu [1/1]
Hwang, C. H. [0/2]
Hwang, Ching-Shiang [1/1]
Hwang, Chipan [1/1]
Hwang, F. C. [0/1]
Hwang, F. T. [0/1]
Hwang, Fu-Tsai [1/1]
Hwang, Fuh-Hsin [1/1]
Hwang, Gong-Do [1/1]
Hwang, Hone-Ene [1/1]
Hwang, Hsin-Ginn [1/1]
Hwang, J. J. [1/1]
顯示項目2151-2175 / 8819. (共353頁)
<< < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋