National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 27705766      在线人数 : 171
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3926-3950 / 8827. (共354页)
<< < 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shen, Jiun-Shian [2/2]
Shen, K. H. [0/2]
Shen, Kuei-Hung [2/2]
Shen, M. [3/3]
Shen, Pao-Sheng [1/1]
Shen, Y. J. [1/1]
Shen, Ya-Lun [1/1]
SHEN,YANG-TING [1/1]
Shen, Yong-ting [1/1]
Shen, Yu-Jiun [3/3]
Shen, Yung-Chi [4/5]
Shena, Yung-Chi [1/1]
Sheng, Yi-Fang [0/1]
Shestakov, A. V. [1/1]
Sheu, C. R. [1/1]
Sheu, C. S. [4/11]
Sheu, Chi-Ren [2/2]
Sheu, Chyi-Yang [2/3]
Sheu, H. S. [3/3]
Sheu, Hwo-Shuenn [2/4]
Sheu, J. J. [1/1]
Sheu, S. S. [0/1]
Shi, J. B. [12/12]
Shi, J. S. [0/2]
Shi, Jen-Bin [1/1]
显示项目3926-3950 / 8827. (共354页)
<< < 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈