National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24617582      在线人数 : 119
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"Chen, Chung-Jung"的相关文件  

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示 2 项.

类别日期题名作者
[電子工程學系] 會議論文 2012-03 Balanced UWB BPF design using slotline resonator Chen, Chung-Jung; Lee, Ching-Her; Hsu, Chung-I G.; Chang, Jhih-Hong
[電子工程學系] 會議論文 2010-12 Wideband Balanced BPF Design for MB-OFDM Applications Chen, Chung-jung; Wang, Siang-Wei; Lee, Ching-Her; Hsu, Chung-I G.; Chen, Hsun-Hsiang

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈