National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28541805      在线人数 : 685
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

类别浏览

正在载入社群分类, 请稍候....

年代浏览

正在载入年代分类, 请稍候....

"Wang, Y. R."的相关文件  

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示 2 项.

类别日期题名作者
[物理學系] 期刊論文 2006-09 The Switching Characteristics of Free Layer of Patterned Magnetic Tunnel Junction Device Chen, C. C.; Wang, Y. R.; Kuo, C. Y.; Wu, J. C.; Horng, Lance; Wu, Te-Ho; Yoshimura, S.; Tsunoda, M.; Takahashi, M.
[物理學系] 期刊論文 2006-09 The Switching Characteristics of Free Layer of Patterned Magnetic Tunnel Junction Devices Chen, C. C.; Wang, Y. R.; Kuo, C. Y.; Wu, Jong-Ching; Horng, Lance; Wu, Te-Ho; Yoshimura, S.; Tsunoda, M.; Takahashi, M.

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈