National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24911292      在线人数 : 58
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4501-4525 / 8819. (共353页)
<< < 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tu, C. C. [1/2]
Tu, C. J. [1/1]
Tu, C. T. [0/1]
Tu, C. Y. [1/1]
Tu-Cheng Wu [0/1]
Tu, Cheng-Yi [14/14]
Tu, Chia-Ching [1/1]
Tu, Chia-Chun [0/2]
Tu, Man-Lin [0/2]
Tu, Shu-Yang [1/1]
Tu, Wei-Hong [1/1]
Tu, Y. K. [1/1]
Tu, Yuan-Kuang [1/1]
Tu, Z. W. [0/2]
Tuan, H. L. [0/8]
Tuan, Hsiao-Lin [18/60]
Tuan, J. S. [0/1]
Tuan, S. L. [0/5]
Tun, Chun-Ju [1/1]
Tung, Chin-Hao [1/1]
Tung-Kuang Wu [0/2]
Tung-Kuang Wub [0/1]
Tung, Shu-Ling [1/1]
Tutt, Marcel [1/1]
Twu, Yihjye [1/1]
显示项目4501-4525 / 8819. (共353页)
<< < 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈