National Changhua University of Education Institutional Repository : 作者相關文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24736634      線上人數 : 60
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

類別瀏覽

正在載入社群分類, 請稍候....

年代瀏覽

正在載入年代分類, 請稍候....

"Chen, Yet-Min"的相關文件 

回到依作者瀏覽
依題名排序 依日期排序

顯示 2 項.

類別日期題名作者
[光電科技研究所] 會議論文 2006 Analytical and T-CAD Modeling of Pentacene Thin-Film Transistors Chen, Yet-Min; Chen, Yu-Sheng; Huang, Jian-Jang; Lee, Jiun-Haw; Wang, Yu-Wu; Wang, Yi-Kai
[光電科技研究所] 會議論文 2006 Bias-Dependent Charge Accumulation in Pentacene-based Thin-Film Transistors Lin, Chi-Feng; Chuang, Kai-Hsiang; Chen, Yet-Min; Lee, Jiun-Haw; Huang, Jian-Jang; Wang, Yu-Wu

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋