National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6481/11653
造访人次 : 22568684      在线人数 : 246
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

期刊論文 [274/292]
國科會計畫 [21/32]
專書 [3/12]
會議論文 [11/53]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目176-200 / 270. (共11页)
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Su, C. C. [1/1]
Su, Che-Chun [8/8]
Su, Jiann-Haur [2/2]
Sun, Jia-Wei [1/1]
Sung Yu Wang [3/3]
Sze –Bi Hsu [0/1]
T.H. Chang [1/1]
Tamaki Tanaka [0/1]
Tong-Qin Wu [1/1]
Tsai, Cheng-Jung [0/1]
Tsai, Kuo-Tang [1/1]
Tsai, Kuo-Yang [5/5]
Tsai, Tsung-Lung [1/1]
Tsai, Wan-Yu [1/1]
Tsai, Yuan-Tsung [1/1]
Tsaid, K. Y. [1/1]
Tsay, Min-Hung [0/1]
Tseng, Yuh-Min [69/98]
Tyan C. C. [1/1]
Tzeng, Shyuh-Yaur [5/5]
W. P. wan [1/1]
W. S. Du [2/2]
Wang, C. H. [0/2]
Wang, Jeng-Ting [1/1]
Wang, Shiang-Yuan [1/1]
显示项目176-200 / 270. (共11页)
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈