National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25661473      在线人数 : 101
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

機電工程學系 [117/191]
積體電路設計研究所 [3/3]
資訊工程學系 [271/413]
電信工程研究所 [0/0]
電子工程學系 [256/476]
電機工程學系 [390/576]
顯示技術研究所 [0/0]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目251-275 / 1779. (共72页)
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chiou, Yu-Ruei [2/2]
Chiou, Yung-Yi [1/1]
Chiu, Huang-Jen [1/1]
Chiu, Jyh-Perng [0/1]
Chiu, P. H. [1/1]
Chiu, Po-Hsun [1/1]
Chiu, Ting-yu [1/1]
Chiu, Wei-Hao [1/1]
Chiu, Yu-Kuei [2/2]
Chiu, Yu-Sheng [1/2]
ChiYung Lee [0/1]
Chou, C. P. [4/6]
Chou, Chang-Pin [1/1]
Chou, Chen-Fu [1/1]
Chou, Cheng-Fu [2/2]
Chou, Cheng-Nan [2/3]
Chou, Chia-Hao [4/4]
Chou, Chuang-Ping [0/1]
Chou, Chung-Ping [1/1]
Chou, F.-P. [1/1]
Chou, Feng-Pin [1/1]
Chou, Pao-Hua [4/12]
Chou, W. C. [2/2]
Chou, Wu-Ching [1/1]
Chou, Yi-Hsian [0/3]
显示项目251-275 / 1779. (共72页)
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈